Bunkai Kata - Saikoshihan Goshi Yamaguchi

Kata Suparumpei - Hanshi Ingo de Jong